Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Viuf Sogns Jagtforening

Mandag den 12. marts 2018 i Almind forsamlingshus, Vestergade, 6051 Almind.

Der startes kl.18:00 med gule ærter med tilbehør eller 3 stk. smørrebrød. Foreningen giver desuden 1 øl/vand og 1 snaps, øvrige drikkevarer er på egen regning.

Sidste frist for tilmelding til spisning er søndag den 4. marts 2018.

Husk ved tilmelding at oplyse om du ønsker gule ærter eller smørebrød.

Tilmelding til Kaj telf. 4016 7552 e-mail: jillkaj@stofanet.dk. 
eller Ole telf. 2019 3662 e-mail: ole@kennelhjelme.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest fredag den 2. marts 2018.

Dagsorden til generalforsamlingen kl. 19:15

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen: På valg er:
Allan Jensen, modtager genvalg
Carsten Dam, modtager genvalg

6. Valg af 2 suppleanter:

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor, bestyrelsen foreslår Anders Søgaard-Hansen.

8. Beretning fra udvalgene

Aktivitet – og riffelskydning

9. Uddeling af pokalen Årets Viufjæger og Krage/Skade pokalen

10. Eventuelt.

Med venlig jægerhilsen
Bestyrelsen

NB: Der vil efter generalforsamlingen blive trukket lod blandt de fremmødte
medlemmer af DJ om pladser til de kommunale jagter.
Bemærk, der skal betales 120,00 kr. før deltagelse i lodtrækning.

Husk at medbringe din kalender mht. jagtdatoerne.