Generalforsamling 2024

Generalforsamling og Trofæaften. 

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Viuf Sogns Jagtforening.
Indkaldelsen udsendes den 10-02-2024 på mail og pr. brev, til dem som ikke har mail.

Generalforsamling afholdes den 18. marts 2024 kl. 18.00 i Almind Forsamlingshus.

Der serveres smørrebrød og øl/vand til de tilmeldte. Tilmeldingjp@ssbad.dk eller tlf. 51482738.
Forslag skal være formanden i hænde senest 25 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamling 

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer:
  §7. Bestyrelsen eller mindst 2/3 af medlemmerne kan skriftligt anmode om behandling af sager på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde medlemmerne senest 3 uger efter modtagelse af begæring. Indkaldelsen skal ske skriftligt ved brev eller e-mail senest 1 uge før den ekstraordinære generalforsamling.
  §9. Foreningen tegnes af formand i forening med mindst et andet bestyrelsesmedlem. I formandens forfald af næstformanden i forening med mindst et andet bestyrelsesmedlem.
  §13. Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den _ _ / _ _ 20_ _. Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

 

 1. Valg til bestyrelsen.
  Jørn Pedersen, Lene Andersen, Finn Eliasen, Hans Peter Buch blev valgt for 2 år på ekstraordinær generalforsamling i september 2023.
  Forslag, at der foretages valg på ordinær generalforsamling marts 2025 som følge:

– Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

– 2 bestyrelsesmedlemmer for 1. år. (Her er en plads vakant p.t.)

 

 1. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
  Jens Ole Juhler og Bruno Nielsen er suppleanter i dag. De modtager genvalg.

En plads er p.t. vakant.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Anders Søgaard-Hansen og suppleant Finn Calmar.

 

 1. Nyt fra udvalgene: Riffel, Haglskydning, Uddannelse/kurser og Jagt.
 2. Eventuelt.

 

 

Bemærk:

Der vil være nyheder om jagter i Viuf Sogns Jagtforening regi.

Der vil blive fordelt pladser til jagterne på de kommunale arealer. Så husk kalender.

Efter generalforsamling vil der være trofæaften.
Så medbring dine trofæer.
Det vil være muligt at fortælle de gode historier om enkelte trofæer.
Der kåres årets buk fra ind og udland. Årets øvrige trofæ ind og udland.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen