Generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Viuf Sogns Jagtforening

Mandag den 14. marts 2022

Almind forsamlingshus, Vestergade, 6051 Almind.

Der startes kl.18:00 med spisning. Foreningen giver desuden 1 øl/vand og 1 snaps, øvrige drikkevarer er på egen regning.

Sidste frist for tilmelding til spisning er søndag den 6. marts 2022.

Tilmelding til Kaj telf. 4016 7552 e-mail: jillkaj@stofanet.dk. eller Ole telf. 23346588

 e-mail: ole@kennelhjelme.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest torsdag den 24. februar 2022.

Dagsorden til generalforsamlingen kl. 19:15

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Kassereren fremlægger det af revisoren gennemgåede årsregnskab til  

    godkendelse.

4. Indkomne forslag

    Ingen nye forslag

5. Valg til bestyrelsen: På valg er:

    Kaj Jensen

    Morten Nielsen

    Ole V. Hjelme

6. Valg af 2 suppleanter:

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

    Revisor, bestyrelsen foreslår Anders Søgaard-Hansen.

8. Beretning fra udvalgene

    Aktivitet – riffelskydning – haglskydning

9. Uddeling af pokalen Årets Viufjæger og Krage/Skade pokalen

10. Eventuelt.

Med venlig jægerhilsen

Bestyrelsen

NB: Der vil efter generalforsamlingen blive trukket lod blandt de fremmødte

medlemmer af DJ om pladser til de kommunale jagter.

Bemærk, der skal betales 120,00 kr. før deltagelse i lodtrækning.

Husk at medbringe din kalender mht. jagtdatoerne.