Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Viuf Sogns Jagtforening
Mandag den 7. juni 2021
Almind forsamlingshus, Vestergade, 6051 Almind.
Der startes kl.18:00 med spisning. Foreningen giver desuden 1 øl/vand og 1 snaps, øvrige drikkevarer er på egen regning.
Sidste frist for tilmelding til spisning er søndag den 30. maj 2021.
Tilmelding til Kaj telf. 4016 7552 e-mail: jillkaj@stofanet.dk. eller
Ole telf. 23346588  e-mail: ole@kennelhjelme.dk.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde
senest torsdag den 13. maj 2021.

Dagsorden til generalforsamlingen kl. 19:15

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
  Bestyrelsen foreslår Gunnar Bennedsen som dirigent.
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Kassereren fremlægger det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag
  Ingen nye forslag
 5. Valg til bestyrelsen: På valg er:
  Allan Jensen, modtager genvalg
  Carsten Dam, modtager genvalg
 6. Valg af 2 suppleanter:
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor, bestyrelsen foreslår Anders Søgaard-Hansen.
 8. Beretning fra udvalgene
  Aktivitet – riffelskydning – haglskydning
 9. Uddeling af pokalen Årets Viufjæger og Krage/Skade pokalen
 10. Eventuelt.
  Med venlig jægerhilsen
  Bestyrelsen

NB: Der vil efter generalforsamlingen blive trukket lod blandt de fremmødte
medlemmer af DJ om pladser til de kommunale jagter.
Bemærk, der skal betales 120,00 kr. før deltagelse i lodtrækning.
Husk at medbringe din kalender mht. jagtdatoerne.