Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Viuf Sogns Jagtforening
Mandag den 16. marts 2020
i Almind forsamlingshus, Vestergade, 6051 Almind.

Der startes kl.18:00 med gule ærter med tilbehør eller 3 stk. smørrebrød.
Foreningen giver desuden 1 øl/vand og 1 snaps, øvrige drikkevarer er på egen regning.

Sidste frist for tilmelding til spisning er søndag den 8. marts 2020.

Husk ved tilmelding at oplyse om du ønsker gule ærter eller smørebrød.

Tilmelding til Kaj telf. 4016 7552 e-mail: jillkaj@stofanet.dk. eller
Ole telf. 23346588  e-mail: ole@kennelhjelme.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde
senest fredag den 21. februar 2020.

Dagsorden til generalforsamlingen kl. 19:15

  1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere

Bestyrelsen foreslår Gunnar Bennedsen som dirigent.

  1. Formandens beretning til godkendelse
  1. Kasseren fremlægger det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.
  1. Indkomne forslag

Ingen nye forslag

  1. Valg til bestyrelsen: På valg er:

Allan Jensen, modtager genvalg

Carsten Dam, modtager genvalg

  1. Valg af 2 suppleanter:

Bestyrelsen foreslår: Kurt W. Nielsen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor, bestyrelsen foreslår Anders Søgaard-Hansen.

  1. Beretning fra udvalgene

Aktivitet – riffelskydning – haglskydning

  1. Uddeling af pokalen Årets Viufjæger og Krage/Skade pokalen
  1. Eventuelt.

Med venlig jægerhilsen

Bestyrelsen

NB: Der vil efter generalforsamlingen blive trukket lod blandt de fremmødte

medlemmer af DJ om pladser til de kommunale jagter.

Bemærk, der skal betales 120,00 kr. før deltagelse i lodtrækning.

Husk at medbringe din kalender mht. jagtdatoerne.